Regulamin

Rajd Koziołka

23.09.2023 Dąbrówka Wielkopolska

Regulamin

 

1. Cele rajdu.

 • Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;
 • Popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
 • Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki;
 • Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
 • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

2. Termin i miejsce.

Rajd odbędzie się 23 września 2023 na terenach wokół Dąbrówki Wielkopolskiej.
Baza rajdu mieścić się będzie na stadionie gminnym w Dąbrówce Wielkopolskiej przy ulicy Dworcowej.

3. Organizator.

Rajd organizowany jest przez Radę Sołecką Dąbrówki Wielkopolskiej.

Zespół organizacyjny:

 • Kierownik zawodów: Marek Pych
 • Budowniczy tras: Rafał Kucharski
 • Sędzia główny: Rafał Kucharski

4. Partnerzy rajdu.

Partnerami w organizacji rajdu są:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
 • Gmina Zbąszynek
 • dabrowkawielkopolska.pl
 • Sklep Sportowy Sportos ze Świebodzina

5. Warunki uczestnictwa.

 • W rajdzie uczestniczyć może każda osoba, która ukończyła 18 lat;
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;
 • Osoby do 14 roku życia mogą startować wyłącznie na trasie TP12;
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić oni odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji podczas rejestracji w bazie zawodów;
 • Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.

6. Zgłoszenia.

 • Uczestnicy zgłaszają się na zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej zawodów;
 • Termin zgłaszania chęci uczestnictwa mija 19 września 2023. Po tym terminie formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty;
 • Start w rajdzie jest bezpłatny, uczestnik nie ponosi kosztów wpisowego;

7. Trasy.

Rajd zostanie rozegrany na czterech trasach:

 • TP12 – trasa piesza o długości ok. 12 km w limicie czasowym 5h. Start w drużynach liczących 2-4 zawodników. W drużynie musi być co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat;
 • TP15 – trasa piesza o długości ok. 15 km w limicie czasowym 6h. Start indywidualny;
 • TR40 – trasa rowerowa o długości ok. 40km w limicie czasowym 6h. Start indywidualny;
 • AR40 – trasa przygodowa o długości ok. 40km w limicie czasowym 6h. Start w drużynach 2-osobowych;

8. Zasady przeprowadzania rajdu.

 • Podstawowym celem ukończenia zawodów na trasach TP12 oraz TP15 jest pokonanie pieszo całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla wybranej trasy;
 • Podstawowym celem ukończenia zawodów na trasie TR40 jest pokonanie rowerem całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla tej trasy;
 • Podstawowym celem ukończenia zawodów na trasie AR40 jest pokonanie pieszo oraz rowerowem całej długości trasy w limicie czasowym określonym dla tej trasy. Dodatkowo na trasie do wykonania będzie jedno zadanie specjalne. Schemat trasy podany jest w zakładce Trasa przygodowa.
 • Start wszystkich uczestników na trasach TP15, TR40 oraz AR40 odbywa się jednocześnie;
 • Start uczestników na trasie TP12 odbywa się w grupach liczących ok. 25 osób;
 • Po starcie wszyscy zawodnicy zmierzają w kierunku mety zaliczając po drodze oznaczone na mapie Punkty Kontrolne (PK). Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia sędziego o opuszczeniu trasy;
 • Uczestnicy mogą zaliczać kolejne PK w kolejności dowolnej zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy;
 • Wydawanie map na starcie następuje na 10 minut przed godziną startu danej trasy;
 • Wszelkie przerwy na trasie i w bazie Rajdu są wliczane w czas przejścia trasy i można korzystać z tego przywileju bez ograniczeń;
 • Do kalkulacji długości trasy użyto najkrótszych elementów liniowych na mapie: istniejących dróg, ścieżek, granic kultur lub innych elementów liniowych (nie jest to odległość w linii prostej między tymi PK);
 • PK w terenie oznaczony jest biało-pomarańczowym lampionem oraz perforatorem. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora lub punktu kontrolnego (zniszczenie, kradzież) należy wykonać zdjęcie miejsca, w którym powinien się znajdować. O braku punktu lub perforatora prosimy niezwłocznie poinformować organizatora;
 • Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest odnalezienie i potwierdzenie co najmniej jednego PK trasy oraz oddanie karty startowej na mecie Rajdu;
 • O klasyfikacji uczestnika lub drużyny w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych za potwierdzenie PK, a w drugiej kolejności czas przybycia na metę uczestnika lub drużyny;
 • Każdy PK na ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=10pp);
 • W przypadku przekroczenia limitu czasu dla danej trasy za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy;
 • Przy ustaleniu klasyfikacji poszczególnych zawodników lub drużyn obowiązuje zasada braku możliwości zajęcia miejsc ex aequo dla miejsc I-III. W przypadku dotarcia na metę zawodników z czołowej trojki jednocześnie, o zajętym miejscu decyduje kolejność oddania kart startowych lub indywidualne ustalenie tych zawodników;
 • Na trasie TP12 obowiązuje klasyfikacja drużynowa z wyróżnieniem trzech najlepszych drużyn;
 • Na trasie TP15 obowiązuje klasyfikacja indywidualna z wyróżnieniem trzech najlepszych zawodników i trzech najlepszych zawodniczek;
 • Na trasie TR40 obowiązuje klasyfikacja indywidualna z wyróżnieniem trzech najlepszych zawodników/zawodniczek;
 • Na trasie AR40 obowiązuje klasyfikacja drużynowa z wyróżnieniem trzech najlepszych drużyn;
 • Zespoły na trasach TP12 oraz AR40 muszą całą trasę pokonać razem i nie mogą się rozdzielać. Oddalenie się od zespołu spowoduje dyskwalifikację zespołu.

9. Mapy.

Rajd rozegrany zostanie na kolorowych mapach topograficznych w skali 1:15000. Używanie map innych niż dostarczone przez Organizatorów (w tym map w postaci cyfrowej w urządzeniach nawigacji satelitarnej) jest zabronione. Uczestnik, który używa niedozwolonych map zostanie zdyskwalifikowany.

10. Nagrody.

Nagrodami za zajęcie miejsc I-III będą statuetki oraz nagrody rzeczowe.

11. Świadczenia startowe.

W pakiecie startowym organizator zapewnia:

 • Kolorową mapę z zaznaczonymi PK;
 • Numer startowy;
 • Herbatę i kawę oraz poczęstunek na mecie.

12. Wyposażenie uczestników.

Zalecane wyposażenie uczestników powinno zawierać:

 • Telefon komórkowy;
 • Kompas;
 • Przybory medyczne (plaster, bandaż, wodę utlenioną, folię NRC itp.);
 • Ubezpieczenie NNW;
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Dodatkowe obowiązkowe wyposażenie na trasie rowerowej:

 • Sprawny rower;
 • Kask sztywny

Dla uczestników trasy AR40 będzie możliwość zostawienia w bazie butów do biegania, które organizator dostarczy na start etapów pieszych.

13. Postanowienia końcowe.

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, opóźnienia godziny startu, wydłużenia limitu czasowego na pokonanie trasy w razie niesprzyjających okoliczności losowych, które zagroziłyby życiu, zdrowiu zawodników lub wpłynęły w znaczącym stopniu na rywalizację (powodzie, gwałtowne wichury, silne burze itp.);
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo iść oraz odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie danej trasy było „czyste” uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego środka lokomocji;
 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Po rozpatrzeniu protestów zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu;
 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
  a) na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
  b) w bazie rajdu (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
  c) telefoniczne w Biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Rajdu);
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu;
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy;
 • Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada;
 • Obowiązuje wchodzenia w uprawy leśne do wysokości 4 m oraz zakaz wstępu w przypadku prowadzenia zabiegów gospodarczych lub dużego zagrożenia pożarowego (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., rozdział 5);
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie;
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście;
 • Numer startowy, wydawany w Biurze Zawodów przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach, plecaku lub rowerze;
 • Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Radę Sołecką Dąbrówki Wielkopolskiej imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204);
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem;
 • W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.